Vakbarát változat
kezek illusztráció

Általános tájékoztató Egészségügyi szakdolgozók

      

Az egészségügyi szakdolgozók (egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, akinek nem orvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai szakpszichológus végzettsége van) működési nyilvántartása

Az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartását 2009. január 1-jétől az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezeti. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara közreműködői szerepe megszűnt.
2009. január 1-jétől a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmeket a Hivatalhoz kell benyújtani! Postacím: 1245 Budapest, Pf. 980.

Az alap– és működési nyilvántartás vezetése a korábbi évek során különböző szervezeteknél, különböző szempontrendszer  szerint történt. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az egészségügyi dolgozók alap– és működési nyilvántartását az átvételt követően egységes elvek szerint átalakította.
A TÁMOP 6.2.1-11/1 „Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring” kiemelt projekt keretében megvalósításra kerül az alap– és működési nyilvántartás adattartalmának teljeskörű validálása (adattisztítás).
A fentiekre tekintettel a Hivatal 2012. júniusában megkezdte a nyilvántartásokban szereplő adatok felülvizsgálatát.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy az alap- és működési nyilvántartásban jelenleg szereplő, valamennyi adatát ellenőrizheti, amennyiben a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmét a http://adatlap.eekh.hu oldalon elektronikus úton elérhető formanyomtatványon tölti ki (amelyet postai úton is meg kell küldeni a Hivatal részére).
Lehetőség van továbbá arra, hogy a http://kereso.eekh.hu oldalon az alap- és működési nyilvántartásával kapcsolatos, bárki számára megismerhető adatait ellenőrizze.
Amennyiben az adatellenőrzés során adataiban hiányosságot vagy eltérést talál, akkor kérjük, hogy azt a kérelmében feltüntetni és az adato(ka)t igazoló dokumentumo(ka)t - a kérelem kötelező (lent felsorolt) mellékletein kívül - a Hivatal részére megküldeni szíveskedjék!

Együttműködését köszönjük!

Fontos változások:

2012. január 1-jétől az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontjainak összesítését és nyilvántartását a GYEMSZI-ETI végzi.

A működési nyilvántartási kérelmeket továbbra is a Hivatalhoz kell benyújtani, de a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a 2012. január 1-jét követően beérkező szakdolgozói kérelmek esetében, a GYEMSZI–ETI által kiállított továbbképzési pontösszesítő Hivatalhoz elektronikus úton történő beérkezése.

A fentiekre tekintettel az egészségügyi szakdolgozóknak a továbbképzések teljesítéséről kiállított pontigazolásait (elméleti, gyakorlati) nem a Hivatalhoz, hanem a GYEMSZI-ETI (Budapest 1085, Horánszky utca 15.) részére kell megküldenie.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. január 1-jétől a továbbképzés szabályai jelentős mértékben módosulnak.

Az elméleti és a gyakorlati pontok teljesítésével, illetve továbbképzésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük forduljon a GYEMSZI-ETI-hez (www.eti.hu).

A szakdolgozók továbbképzésének -2012. január 1-jétől hatályos jogszabályi - változásairól bővebb felvilágosítást „A szakdolgozók továbbképzésére vonatkozó szabályok 2012. január 1-jétől” címszó alatt olvashat.

2011. november 7-étől a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelem a http://adatlap.eekh.hu oldalon elektronikus úton is kitölthető. Az elektronikus kérelem nyomtatvány kitöltése során az egészségügyi dolgozó ellenőrizheti a működési nyilvántartásban jelenleg szereplő, valamennyi adatát.

2011. július 1-jétől a működési nyilvántartásba való felvételnek, illetve megújításnak a feltétele a szakmai kamarai tagság igazolása. (Szakdolgozók esetében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság a kötelező.)

2011. július 1-jétől a működési nyilvántartás tartalmazza – többek között – az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt nevet. (az egészségügyi dolgozó hivatásának gyakorlásakor a saját családi nevét és utónevét vagy a születési nevét, továbbá az esetleges doktori címét használhatja.)

Az egészségügyi dolgozónak a neve illetve az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve bárki számára megismerhető adat.

2011. július 1-jétől azon egészségügyi szakdolgozók esetében, akiknek 2011. január 1-jét követően indult a továbbképzési ciklusa (működési nyilvántartásba akkor került felvételre), illetve 2011. január 1-jét követően került megújításra a működési nyilvántartása, a továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés feltétele a 75. életév betöltése.

A működési nyilvántartással kapcsolatos eljárási díjak:
- első felvétel, új szakképesítés felvétele, meghosszabbítás/szüneteltetés, kérelemre történő törlés, elveszett/ellopott/megrongálódott kártya pótlása: 3000,- Ft;
- megújítás, törlést követő újrafelvétel, változás bejelentés: 1000,- Ft;
- kivonat a működési nyilvántartásról magyar nyelven 100,- Ft értékű illetékbélyeg, angol nyelven 300,- Ft értékű illetékbélyeg.

Kinek szükséges a működési nyilvántartásba regisztráltatnia magát?
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 110. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján annak szükséges a működési nyilvántartásba regisztráltatnia magát, aki a szakmája szerinti egészségügyi tevékenységet önállóan kívánja gyakorolni, ugyanis egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető.
Egészségügyi tevékenységet önállóan az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és az adott szakképesítés tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesített vagy a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól e törvény szerint mentesült, a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet.
Egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett az a személy végezhet (2012. január 1-jétől módosult):
- aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt,
- akit a működési nyilvántartásból töröltek (ilyen esetekben a működési nyilvántartásba történő visszakerülése érdekében, az ahhoz szükséges ideig kell felügyelet mellett dolgoznia),
- aki működési nyilvántartását határidőben nem újította meg, vagy működési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét jogerősen elutasították,
- aki megfelelő szakképesítés nélkül az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködik.

Az egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyeknek is rendelkezniük kell szakmai kamarai tagsággal!

Hogyan és milyen feltételekkel lehet a működési nyilvántartásba regisztráltatni?

A felvétel egyik feltétele az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában való szereplés. Az alapnyilvántartásban szerepel minden olyan személy, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben megszerzett (vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert) egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik. Az alapnyilvántartásba kerülés automatikusan történik; az oklevelet, bizonyítványt (vagy a honosításról/elismerésről szóló határozatot) kiállító intézmény által megküldött adatok alapján 2009. január 1-jétől a Hivatal veszi (korábban az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet) alapnyilvántartásba a szakképesítést szerzett személyeket. Az alapnyilvántartásba vett személy neve, szakképesítése és alapnyilvántartási száma bárki számára megismerhető adat, amely megtekinthető a http://kereso.eekh.hu/oldalon, az egészségügyi szakdolgozók címszó alatti keresőben.
A szakdolgozói alapnyilvántartással kapcsolatban az alábbi telefonszámon érdeklődhet: 235-7945

A működési nyilvántartásba az alapnyilvántartásban szereplő személy a Hivatalhoz benyújtott (honlapról letölthető) kérelem formanyomtatványon kérheti a felvételét. (Tehát a működési nyilvántartásba felvétel nem automatikus.)

A működési nyilvántartásba történő első felvételi kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 • formanyomtatványt, , amely letölthető az alábbi linkről: szakdolgozói formanyomtatványok (hiánytalanul kitöltve, aláírva),
 • 3000, -Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
 • ha erkölcsi bizonyítványt nem csatol, akkor - a 3000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás mellett – a Hivatal számlaszámára utalt 3100,- Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata, amely az erkölcsi bizonyítvány hivatali úton történő beszerzésének a díja, és a kérelem formanyomtatvány 7. oldala kitöltve, aláírva, melyben megbízza a Hivatalt az erkölcsi bizonyítvány beszerzésével,
 • érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolata,
 • a személyazonosító igazolvány fénymásolata,
 • diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről, kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve az elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata (az összes, eddig megszerzett egészségügyi szakképesítést igazoló dokumentum fénymásolatát csatolni kell),
 •  nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata,

Azok esetében, akik 8 évnél régebben megszerzett, illetve elismert/honosított egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek, a működési nyilvántartásba történő első felvétel további feltétele, hogy az adott szakképesítés tekintetében továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló értesítés a GYEMSZI-ETI-től a Hivatalhoz elektronikus úton beérkezzen (kivéve, ha betöltötte a 75. életévét). („Mit jelent a 8 éves szabály” címszó alatt részletes tájékoztatót olvashat a továbbképzési kötelezettség igazolásáról) 

A működési nyilvántartásba történő első felvétel esetén erkölcsi bizonyítványt kell csatolnia az egészségügyi dolgozónak, amely igazolja, hogy nem áll olyan bűncselekménnyel kapcsolatosan a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, vagy kérheti, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a működési nyilvántartást vezető szerv részére - annak a működési nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelme elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján (formanyomtatvány 6. oldala) - továbbítsa.

A felvételi kérelem benyújtható postai úton az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1245 Budapest, Pf.:980-as postafiók címre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1051 Bp., Akadémia utca 7. szám alatt , az Emberi Erőforrások Minisztériuma épületének oldalában.
A kérelem a http://adatlap.eekh.hu oldalon elektronikus úton is kitölthető, amelyet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton is meg kell küldeni a Hivatal részére.

Amennyiben nem áll fenn kizáró ok - a Hivatal felveszi a kérelmezőt a működési nyilvántartásba, amelyről hatósági igazolványt állít ki és tértivevényes levélben megküldi a kérelmező által megadott levelezési címre.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be többek között:

 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban. Ket.) 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő(az az időtartam, amíg a Hivatal – az ügyfél kérelmére – beszerzi az erkölcsi bizonyítványt a KeKKH-tól)
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • valamint a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam,

Meddig érvényes a működési nyilvántartás? Hogyan kell megújítani a működési nyilvántartást?

Az Eütv. szerint a működési nyilvántartás időtartama öt év, amely a nyilvántartott személy kérelmére újabb ötéves periódusra megújítható. A nyilvántartásba vételről (vagy a nyilvántartás megújításáról) szóló határozat illetve hatósági igazolvány tartalmazza a lejárat napját. A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani.
A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt kötelező továbbképzésen kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a kötelező továbbképzés teljesítése. A kötelező továbbképzésről részletesen alább írunk.

A nyilvántartás megújítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal  számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
 • személyazonosító igazolvány fénymásolata
 • érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolata
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről, kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata
 •  a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata 

A megújítás feltétele a megújítani kívánt szakképesítésnek, szakképesítéseknek megfelelő szakmacsoport tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló értesítésnek a GYEMSZI-ETI-től a Hivatalhoz elektronikus úton történő beérkezése (2012. január 1-jétől a továbbképzési pontokat nem a Hivatalhoz kell benyújtani, hanem a GYEMSZI-ETI –hez.)

A megújítási kérelem benyújtható postai úton a fenti címen, vagy az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1245 Budapest, Pf.:980-as postafiók címre  küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1051 Bp., Akadémia utca 7. szám alatt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma épületének oldalában.
A kérelem a http://adatlap.eekh.hu oldalon elektronikus úton is kitölthető, amelyet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton is meg kell küldeni a Hivatal részére.

Amennyiben nem áll fenn kizáró feltétel illetve hiánytalan a kérelem, a Hivatal megújítja a kérelmező működési nyilvántartásának időtartamát újabb öt évre. A megújításról szóló hatósági igazolványt tértivevényes levélben megküldi a kérelmező által megadott levelezési címre.

Mit jelent a működési nyilvántartás meghosszabbítása?

A meghosszabbítás nem azonos a nyilvántartás újabb öt évre történő megújításával!
Az Eütv. 113 §-a (3) bekezdése alapján a működési nyilvántartás ötéves időtartama egy alkalommal az egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon vagy az EGT valamely más tagállamában történő szüneteltetésének időtartamára, de legfeljebb három évre meghosszabbítható.
A meghosszabbítás iránti kérelmet a működési nyilvántartás időtartama alatt, de legkésőbb annak lejárta napjáig kell benyújtani az alábbi szünetelési indokokra tekintettel:
-doktori képzésben történő részvétel, illetve más ösztöndíjas tudományos munka
-GYED, GYES
-baleset vagy tartós betegség miatti keresőképtelenség
-10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása
-katonai, illetve polgári szolgálat teljesítése
-honvédelmi munkakötelezettség teljesítése
-közfeladat ellátása (Amennyiben a közfeladat alapjául szolgáló jogviszony 2011. január 1-jét megelőzően keletkezett, a működési nyilvántartást a közfeladat ellátásának teljes idejével kell meghosszabbítani. Ha a közfeladat alapjául szolgáló jogviszony 2011. január 1-jét követően keletkezett, akkor a működési nyilvántartást a közfeladat ellátásának időtartamával, de legfeljebb öt évvel lehet meghosszabbítani. (Az Eütv. 2011. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján)

 

A meghosszabbítás/szüneteltetés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a formanyomtatvány hiánytalanul  kitöltve, aláírva
 • 3000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
 • meghosszabbítás alapjául szolgáló dokumentumok (pl.: TGYÁS, GYED, GYES Magyar Államkincstár, vagy munkáltató általi igazolása, doktori képzésben történő részvétel, illetve más ösztöndíjjal támogatott tudományos munka igazolása, baleset vagy tartós betegség miatti keresőképtelenség igazolása, 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolásának, gondozásának az igazolása, vagy katonai, illetve polgári szolgálat teljesítéséről, honvédelmi munkakötelezettség teljesítéséről szóló igazolás, közfeladat ellátása esetén a munkáltató munkavégzés helyére, időtartamára vonatkozó igazolása,)
 • személyazonosító igazolvány fénymásolata
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről, kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata
 •  a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata 

A működési nyilvántartás meghosszabbításáról a Hivatal határozatban rendelkezik.

A szüneteltetésre/meghosszabbításra okot adó körülmény megszűnését a működési nyilvántartásban szereplő személy 30 napon belül köteles bejelenteni.

Egyéb működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmek:

Új szakképesítés működési nyilvántartásba történő felvétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell

 • formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, aláírva
 • 3000, -Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
 • személyazonosító igazolvány fénymásolata
 • érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolata
 • az új szakképesítésről kiállított oklevél, bizonyítvány fénymásolata
 • a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről, kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata
 •  a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata 

Adatváltozás bejelentésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell

 • formanyomtatvány kitöltve, aláírva
 • amennyiben az adatváltozásra tekintettel új igazolványt igényel, 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-00285788-00000000),
 • az adatváltozást igazoló okirat fénymásolata,
 • személyazonosító igazolvány másolata.

A működési nyilvántartásban szereplő adatok tekintetében az adatváltozást 30 napon belül be kell jelenteni a Hivatal irányába!

Elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült működési nyilvántartási igazolvány pótlására irányuló kérelem esetén a kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a formanyomtatvány kitöltve, aláírva
 • 3000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
 • személyazonosító igazolvány másolata.

Kérelemre történő törlés esetén a kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 • a formanyomtatvány kitöltve, aláírva
 • 3000- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
 • személyazonosító igazolvány másolata.

Kiegészítő gyakorlati továbbképzés (felügyelet melletti tevékenységgyakorlás) megkezdésének bejelentése esetén a kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a formanyomtatvány kitöltve, aláírva
 • személyazonosító igazolvány másolata,
 • a felügyelet megkezdéséről kiállított igazolás, a felügyeletet ellátó személy aláírásával és a munkahely pecsétjével ellátva, amely az alábbi adatokat is tartalmazza:

 

- felügyelt személy természetes személyazonosító adatai, működési nyilvántartási száma,
- a felügyelet alatti munkavégzés helyének a megnevezése, címe, a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó felügyelet mellett munkát végez,
- a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete és időtartama,
- a felügyeletet ellátó személy neve, szakképesítése, működési nyilvántartási száma,

A Hivatal az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozó tekintetében a működési nyilvántartás érvényességi ideje alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a működési nyilvántartásba vett személy nem áll-e olyan bűncselekménnyel kapcsolatosan a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt . A hatósági ellenőrzés céljából a működési nyilvántartást vezető szerv adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy a működési nyilvántartásba vett személy áll-e olyan bűncselekménnyel kapcsolatosan a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A szakdolgozók továbbképzésére vonatkozó szabályok 2012. január 1-jétől

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének a szabályait az Eütv., továbbá a 2012. január 1-jétől hatályba lépett új jogszabály: Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: továbbképzési rendelet) szabályozza. (A korábban hatályos 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet hatályon kívül helyezésre került.)

2012. január 1-jétől az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontjainak összesítését és nyilvántartását a továbbképzési rendelet alapján GYEMSZI-ETI végzi.

A működési nyilvántartási kérelmeket továbbra is a Hivatalhoz kell benyújtani, de a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a 2012. január 1-jét követően beérkező szakdolgozói kérelmek esetében, a megújítani kívánt szakképesítésnek, szakképesítéseknek megfelelő szakmacsoport tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló értesítésnek a GYEMSZI-ETI-től a Hivatalhoz elektronikus úton történő beérkezése!

 

A fentiekre tekintettel az egészségügyi szakdolgozóknak a már meglévő továbbképzési pontigazolásait (elméleti, gyakorlati) nem a Hivatalhoz, hanem a GYEMSZI-ETI (Budapest 1085, Horánszky utca 15.) részére kell megküldenie.

Az Eütv. 116/B. §-a alapján az egészségügyi tevékenységet önállóan végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) egészségügyi szakmai továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) kötelesek részt venni.

A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak kezdete a továbbképzésre kötelezett működési nyilvántartásba történő felvételének a napja.

A fentiek alapján aki belépett a működési nyilvántartásba, vagy 8 évnél régebbi szakképesítéssel szeretne belépni a működési nyilvántartásba, annak részt kell vennie továbbképzéseken.

Továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal lehet bejelentkezni. Az alapnyilvántartási szám megtekinthető a http://kereso.eekh.hu oldalon, az egészségügyi szakdolgozók címszó alatti keresőben.

A működési nyilvántartás megújításának a feltétele a kötelező továbbképzés teljesítésének az igazolása, kivéve annak, aki mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. Azon egészségügyi szakdolgozók esetében, akiknek 2011. január 1-jét követően indult a továbbképzési ciklusa (működési nyilvántartásba akkor került felvételre), illetve 2011. január 1-jét követően került megújításra a működési nyilvántartása, a továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés feltétele a 75. életév betöltése.

Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie. A szakmacsoportokat ide kattintva megtekintheti.

Azon egészségügyi szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévő továbbképzési időszakából a rendelet hatálybalépésekor 3 év vagy annál kevesebb idő van hátra, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak alatt a továbbképzési rendeletben foglaltak szerint a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportonként összesen 100 pont teljesítését kell igazolnia.

 

A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak
a) kötelező szakmacsoportos elméleti,
b) szabadon választható elméleti, és
c) gyakorlati
továbbképzési formákban kell részt vennie.

Elméleti rész teljesítése:


a) Kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés

A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak szakmacsoportonként legalább 30 pontot kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítésével kell megszereznie.

A kötelező szakmacsoportos továbbképzés a továbbképzési rendelet szerinti szakmacsoportok alapján, a rendeletben meghatározottak szerint központilag meghatározott, kiemelt témakörök alapján megszervezett, tudásszint felméréssel záruló távoktatási, vagy személyes felkészítés formában szervezhető továbbképzés.

Ha a továbbképzésre kötelezett azonos szakmacsoportba tartozó több szakképesítéssel, vagy szakképzettséggel (a továbbiakban együtt: szakképesítés) is rendelkezik, valamely szakképesítés vonatkozásában elvégzett kötelező szakmacsoportos továbbképzés az azonos szakmacsoportba tartozó más szakképesítése tekintetében is elismerésre kerül.

A több, különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkező továbbképzésre kötelezettnek, amennyiben a több szakképesítésnek megfelelő szakmákat önállóan gyakorolja, a kötelező szakmacsoportos továbbképzést valamennyi önállóan gyakorolt szakmára vonatkozóan teljesítenie kell.

2012. január 1-jét megelőzően pontértékeléssel ellátott, az egészségügyi szakdolgozó által teljesített tanfolyamok pontértéke kötelező szakmacsoportos továbbképzés keretében megszerzett pontként kerül beszámításra.

A kötelező szakmacsoportos továbbképzéseket a GYEMSZI-ETI tartja nyilván és honlapján (www.eti.hu) közzéteszi.

A továbbképzési időszak alatt – az Eütv. 104. §-ában meghatározott nem-konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések kivételével – egy kötelező szakmacsoportos továbbképzés a továbbképzésre kötelezett számára térítésmentes.

b) Szabadon választható elméleti továbbképzés

Szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül:
-az ESZTT által előre minősített elméleti továbbképzési tanfolyam, (GYEMSZI-ETI a honlapján közzéteszi)
-a munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés,
-a szakmai célú tanulmányút,
-az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység,
-az adott szakképesítésnek megfelelő szakmai vizsga jellemző írásbeli feladatsorának legalább 75%-os eredménnyel történő megoldása.

Teljesítettnek minősül a továbbképzési időszak elméleti része annak, aki
-az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a szakképesítésével összefüggő emeltszintű vagy felsőfokú szakképesítést szerez,
-a munkakör betöltésére jogosító szakképesítés után további, egészségtudományi alap- és mesterképzésben második vagy további oklevelet, bizonyítványt, PhD fokozatot szerez, vagy
-a továbbképzési időszak alatt a szakterületén oktatói, vizsgáztatói tevékenységet végez.

Teljesítettnek minősül a szabadon választott elméleti továbbképzési kötelezettsége annak, aki
-a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott továbbképzés céljából megszervezett tanfolyamot végzett, vagy szakvizsgát tett, vagy
-a munkaköréhez más jogszabály alapján előírt továbbképzésen részt vett.

Annak a szakdolgozónak az esetében, aki folyamatban lévő továbbképzési időszaka alatt szerez újabb, a folyamatban lévő továbbképzési időszakának megfelelő szakmacsoportba (szakmacsoportokba) nem tartozó szakképesítést, az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak – az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül.

Az elméleti továbbképzésekről részletes tájékoztatást a GYEMSZI- ETI-nél www.eti.hu honlapon, vagy személyesen (1085 Budapest, Horánszky u.15.) vagy telefonon (429-4097, 327-6070), továbbá a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaránál a www.meszk.hu honlapon, továbbá személyesen, vagy telefonon kaphat.

Az elméleti pontokról szóló igazolásokat az egészségügyi szakdolgozónak (nem a Hivatalhoz, hanem) a GYEMSZI-ETI-hez kell megküldenie.

Gyakorlati rész teljesítése:

A gyakorlati időszak igazolását a GYEMSZI-ETI-hez kell benyújtani!

A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportnak (szakmacsoportoknak) megfelelő munkakörben eltöltenie. Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont.
A gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén a foglalkoztató, ennek hiányában a működési engedély kiállítója igazolja. A munkáltató lehet a foglalkoztatástól függően a kérelmező jelenlegi vagy korábbi munkáltatója. Az igazolás tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a gyakorolt szakképesítés (szakképesítések) megnevezését és a gyakorlat időtartamát. A gyakorlat időtartamát a kérelmező foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén szerződés vagy a munkavégzés igazolására alkalmas és a gyakorlat időtartamát alátámasztó egyéb dokumentum igazolja.

A továbbképzési pontok számításánál egy évnél rövidebb gyakorlati idő is figyelembe vehető, amennyiben a továbbképzésre kötelezett igazolja, hogy legalább két egymást követő hónapon át hazai vagy külföldi egészségügyi szolgáltatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben végzett egészségügyi tevékenységet. Az így teljesített gyakorlati idő értéke kéthavonként 3 pont.

Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a pontszám a teljes munkaidőhöz mérten, időarányosan kerül beszámításra.

Aki a továbbképzési időszak alatt a szükséges 60 pontot nem szerezte meg, a gyakorlati rész teljesítését 1–3 hónapig tartó, felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont.

Az Eütv. szerint felügyeletet ellátó személy e tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult. A felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzés felügyeletéért legfeljebb két fő jogosult a meghatározott elméleti továbbképzési pontra.

A felügyelet mellett való munkavégzést – azaz a kiegészítő gyakorlati továbbképzést is – a felügyelt személy köteles bejelenteni a felügyelet mellett végzett tevékenység megkezdésétől számított tizenöt napon belül a Hivatal irányába is. Az erről szóló nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a felügyelt személy természetes személyazonosító adatai, működési nyilvántartási száma,
 • a munkahely, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján történő egészségügyi tevékenységvégzés helye, megnevezése, címe, a szakterület megnevezése, amely területen az egészségügyi dolgozó munkát végez, a munkavégzésre irányuló jogviszony jellege, munkahely pecsétje
 • a felügyelet melletti tevékenységgyakorlás kezdete és időtartama, a felügyeletet ellátó személy neve, működési nyilvántartási száma, a felügyeletet ellátó személy aláírásával ellátva.

A bejelentett felügyeletet Hivatalunk rögzíti a rendszerben, erről visszaigazolást nem küld sem az ügyfélnek, sem a munkáltatónak. Javasolt egy példányt a munkáltatónak is megtartania, mellyel egy ellenőrzés során igazolni tudja, hogy gondoskodtak felügyelő személy kijelöléséről, és erről Hivatalunkat is értesítették.

Felügyelő személy az lehet, aki ugyanazon a szakterületen ugyanolyan, vagy magasabb szakképesítéssel rendelkezik, mint a felügyelt személy, és az a szakorvos is lehet, aki az adott szakterületen szakvizsgával rendelkezik és a működési nyilvántartásban érvényes működési nyilvántartási ciklussal szerepel.
A felügyeleti idő leteltével annak igazolására a munkáltató jogosult.

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati továbbképzési pontok összesítését és nyilvántartását a GYEMSZI végzi.
A GYEMSZI a továbbképzésre kötelezetteknek az egyes továbbképzési formákban szerzett pontjait folyamatosan nyilvántartja, és az adott szakmacsoport (szakmacsoportok) szerinti szakképesítés (szakképesítések) tekintetében teljesített továbbképzésekről folyamatosan, de legalább havonta egy alkalommal elektronikus úton értesíti a működési nyilvántartást vezető szervet.
A működési nyilvántartást vezető szerv a GYEMSZI-ETI–től érkező értesítés megérkezését követő 30 napon belül a honlapján hozzáférhetővé teszi a továbbképzésre kötelezett számára a működési nyilvántartásban szereplő szakképesítése (szakképesítései) tekintetében a továbbképzési kötelezettsége teljesítésére vonatkozó adatokat.

Mit jelent az ún. „8 éves szabály”?

Az Eütv. 113. § (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
Az az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét első alkalommal kéri, és szakképesítése megszerzésének, illetve magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.
Tehát ha a felvenni kívánt szakképesítés 8 évnél régebben megszerzett, illetve elismert/honosított egészségügyi szakképesítés és ügyfél még nem volt regisztrálva a működési nyilvántartásba, a működési nyilvántartásba történő felvételéhez a szakképesitésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként 150 továbbképzési pontot kell igazolnia. A gyakorlati idő tekintetében nyolc évnél nem régebben teljesített szakmai gyakorlat fogadható el.

Mit jelent a „személyi ciklus”?

A Hivatal 2010.októberétől megkezdte a szakdolgozók korábbi szakképesítés alapú működési nyilvántartási ciklusainak személyi alapú működési nyilvántartási ciklussá történő átalakítását. Azaz függetlenül a szakképesítések számától, a szakdolgozónak egy továbbképzési (működési nyilvántartási) ciklusa lesz. A különböző érvényes ciklusok lejárati ideje egységesítésre kerül, és a legkésőbb lejáró ciklus lesz a személyi ciklus záró dátuma. Amennyiben a személyi ciklusának időtartama alatt új szakképesítést szerez, vagy meglévő, de jelenleg nem érvényes szakképesítésének a megújítását kéri, és teljesítette a feltételeket, úgy annak jóváírására az érvényes ciklusán belül kerül sor – azaz nem indul új ciklus. (Személyi ciklus).

Milyen esetekben törölhető a nyilvántartott személy a működési nyilvántartásból?

Az Eütv. alapján a Hivatal törli a működési nyilvántartásból azt a személyt:
-aki olyan bűncselekménnyel kapcsolatosan áll a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt, amely miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy aki az egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll,
- akit egészségi állapota következtében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi tevékenység folytatására véglegesen alkalmatlanná nyilvánított,
- akit belátási képessége csökkenése következtében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi tevékenység gyakorlásától eltiltott,
-aki felróható magatartásával a működési nyilvántartást vezető szervvel a nyilvántartás körébe tartozó valótlan adatot közöl,
- aki szakirányú szakképesítéshez kötött tevékenységet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a megfelelő szakképesítés, illetve szakirányú szakképesítés működési nyilvántartásba történő bejelentése nélkül vagy azt megelőzően kezd meg,
-aki elhalálozott.
- aki a törlését kéri
- akinek kamarai tagsága megszűnt.

Hogyan kerülhet vissza a nyilvántartott személy a törlés után a működési nyilvántartásba?

Amennyiben a nyilvántartott személyt a Hivatal törli vagy korábban a MESZK törölte a működési nyilvántartásból, akkor kérelmezheti működési nyilvántartásba való visszavételét, amikor a törlés oka megszűnik.

A törlést követő újrafelvételi kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 • a formanyomtatvány kitöltve, aláírva
 • 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
 • ha erkölcsi bizonyítványt nem csatol, akkor - az 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás mellett – a Hivatal számlaszámára utalt 3100,- Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata, amely az erkölcsi bizonyítvány hivatali úton történő beszerzésének a díja, és a kérelem formanyomtatvány 7. oldala kitöltve, aláírva, melyben megbízza a Hivatalt az erkölcsi bizonyítvány beszerzésével,
 • érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolata,
 • a személyazonosító igazolvány fénymásolata,
 • diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítésekről, kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve az elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata (az összes, eddig megszerzett egészségügyi szakképesítést igazoló dokumentum fénymásolatát csatolni kell),
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata

Az újrafelvétel feltétele a szakképesítéseknek megfelelő szakmacsoport tekintetében a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló értesítésnek a GYEMSZI-ETI-től a Hivatalhoz elektronikus úton történő beérkezése (2012. január 1-jétől a továbbképzési pontokat nem a Hivatalhoz kell benyújtani, hanem a GYEMSZI-ETI –hez.).

A működési nyilvántartásból törölt, vagy abban nem szereplő személy, illetve az a működési nyilvántartásban szereplő személy, akinek nincs érvényes működési nyilvántartási ciklusa felügyelet mellett végezhet egészségügyi tevékenységet.

Hogyan szerezhető be kivonat a működési nyilvántartásban történő regisztrációról?

A Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján a Hivatal kivonatot/igazolást állít ki a működési nyilvántartásban szereplő, és más módon közhitelesen nem igazolható adatokról. kérelem mellé csatolni kell magyar nyelvű kivonat iránti kérelem esetén 100,- Ft értékű illetékbélyeget, angol nyelvű kivonat iránti kérelem esetén 300,- Ft értékű illetékbélyeget..

A Működési kereső: Itt ellenőrizheti a működési nyilvántartásban szereplő – bárki számára megismerhető - adatait.

Utolsó frissítés (2013.01.18)
 
< Előző
láblécképek
Copyright © 2006 by Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., Telefax : 269-3794
Email: ekh.titk@eekh.hu
 
Nyitóoldal Honlaptérkép Keresés Vakbarát változat Nyitóoldal - magyar címer